Nasza firma ze szczególną troską i starannością spełnia obowiązki wynikające z korzystania ze środowiska naturalnego. Ciągłe doskonalenie procesów i działań zapewnia nie tylko wysoką jakość produktów, ale również poszanowanie środowiska naturalnego. Poziom emisji pyłów i gazów jest kontrolowany przez ciągły monitoring. Analiza tych pomiarów wskazuje, że wpływ zakładów na środowisko poprzez emisje gazowe i pyłowe jest zredukowany do minimum i nie stanowi zagrożenia dla przyrody.

Trzuskawica S.A. swoją działalność produkcyjną opiera na zachowaniu dobrosąsiedzkich kontaktów ze społecznością lokalną. Organizujemy konferencje poświęcone problematyce ochrony środowiska, dni otwarte. Pomagamy studentom i uczniom w pisaniu prac dyplomowych o tematyce szeroko pojętej ochrony środowiska. Umożliwiamy odbywanie praktyk studenckich i staży w naszych zakładach oraz fundujemy stypendia. Zrównoważony rozwój jest dla Naszej firmy kluczową wartością, dlatego przestrzegamy najwyższych standardów zarządzania ochroną środowiska. Posiadamy ugruntowane i regularnie weryfikowane systemy zarządzania, uwzględniające najlepsze praktyki przyjęte w branży.

Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa to priorytet działań Wspólnoty Europejskiej, wynikający z ograniczonych zasobów wodnych oraz nieproporcjonalnego, nadmiernego zużycia wody oraz emisji ścieków.

Ważną częścią obszaru dotyczącego ochrony środowiska jest realizowana przez TRZUSKAWICA S.A. strategia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Regulacje w sprawie poboru i korzystania z wód oraz wytwarzania i odprowadzania ścieków jak również badań (parametrów) określają zapisy prawne (ustawy, rozporządzenia), jak również obowiązki nałożone przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym.

Woda wykorzystywana jest zazwyczaj do celów:

 • bytowych (woda wykorzystywana do picia oraz do celów sanitarnych załogi-pracowników),
 • przemysłowych (technologicznych, produkcyjnych, do celów chłodniczych),
 • innych (porządkowe, polewanie dróg i placów, itp.).wody opadowe lub roztopowe.

Ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi:

 • wody zużyte, w szczególności na cele bytowe,
 • wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • wody zużyte na cele przemysłowe,
 • wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych,
 • wody opadowe lub roztopowe.

Badania wody (pitnej, przemysłowej) oraz odprowadzanych ścieków wykonywane są zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z pozwolenia wodnoprawnego. Analiza wody pitnej pozwala ocenić czy jest ona czysta i zdrowa, a tym samym sprawdzić, czy jej spożywanie nie zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz nie wpływa niekorzystnie na środowisko. Badania odprowadzanych ścieków pozwalają natomiast kontrolować parametry jakościowe.

Gospodarka odpadami

Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:

 • powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
 • powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
 • wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Wprowadza się następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami:

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów;
 2. przygotowywanie do ponownego użycia;
 3. recykling;
 4. inne procesy odzysku;
 5. unieszkodliwianie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązkami wynikającymi z decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz zarządzeniem Prezesa Zarządu TRZUSKAWICA S.A. wytwarzane odpady należy magazynować w sposób selektywny,
w miejscach na ten cel wyznaczonych, odpowiednio oznakowanych (napis/kod odpadu) oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

Emisje hałasu do środowiska

Zasady dotyczące ochrony środowiska przed hałasem z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Pojęcie hałasu definiuje ww. ustawa – to dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz, rozumiane jako drgania rozprzestrzeniające się w powietrzu w postaci fal akustycznych o częstotliwości i natężeniu stwarzającym uciążliwości dla ludzi i środowiska. Wartość poziomu tego dźwięku mierzona jest w decybelach (dB).

Regulacje w spawie emisji hałasu do środowiska określają zapisy prawne oraz obowiązki nałożone na TRZUSKAWICA S.A. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
w pozwoleniu zintegrowanym. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie. TRZUSKAWICA S.A. dokonuje pomiarów i dotrzymuje wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w ośmiu punktach pomiarowych zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym w porze dziennej i nocnej.