Aktualności

Wyroby budowlane – zmiany warunków wprowadzania do obrotu po 1 lipca 2013 r.

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR).

Rozporządzenie to określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku Unii Europejskiej, w tym również na rynku polskim, wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zharmonizowanych zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach. Regulacje w tym zakresie zawarte w rozporządzeniu różnią się istotnie od regulacji wynikających z dyrektywy 89/106/EWG, które zostały przeniesione do polskiego prawa przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu i dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej lub drogą elektroniczną.

Podstawowe definicje:

  • udostępnianie na rynku oznacza każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;
  • wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym;
  • zasadnicze charakterystyki to nazwy cech wyrobów, które mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych obiektów budowlanych np. uziarnienie kruszywa lub zawartość CaO+MgO w wapnie budowlanym;
  • właściwość użytkowa wyrobu budowlanego odnosi się do zasadniczych charakterystyk i jest to wynik oceny, wyrażony jako klasa, wartość progowa lub w sposób opisowy.

Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, informacje w każdej formie o jego właściwościach użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk można podać wyłącznie, o ile zostały włączone do deklaracji właściwości użytkowych i w niej wyszczególnione.

Przez sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi. Deklarację właściwości użytkowych sporządza się, stosując wzór przedstawiony w załączniku III rozporządzenia. Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych (lub na opakowaniu lub w dokumentach handlowych towarzyszących wyrobom), dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych.

Oznakowaniu CE towarzyszą dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone, nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający w łatwy i jednoznaczny sposób określić nazwę i adres producenta, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych, poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych, odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

Tagi

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, znajduje się w naszej polityce prywatności

Twoja przeglądarka (Internet Explorer) jest nieaktualna

Strona może nie wyświetlać się poprawnie.

Pobierz jedną z poniższych, aktualnych, darmowych przeglądarek:

Microsoft Edge Icon
Edge
Microsoft
pobierz
Google Chrome Icon
Chrome
Google
pobierz
Opera Icon
Opera
Opera Software
pobierz
Mozilla Firefox Icon
Firefox
Mozilla Foundation
pobierz

Większe bezpieczeństwo, szybkość i wygoda.

Plik pobierany jest z oficjalnej strony sprzedawcy.