Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

pierwszeństwo zobowiązuje

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią jest zgodny z wymaganiami norm:

 • PN-EN ISO 9001:2015-10 „Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania”,
 • PN-EN ISO 14001:2015-09 „Systemy Zarządzania Środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania”,
 • PN-EN ISO 50001:2012 „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania.”

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią

Przedstawia również zasady i sposoby realizacji poszczególnych wymagań norm:

 • PN-EN 459-3:2015-06 – Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności,
 • PN-EN 12620+A1:2010 – Kruszywa do betonu,
 • PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
 • PN-EN 13242+A1:2010 – Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
 • PN-EN 13383-1:2003 – Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania.

System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

pierwszeństwo zobowiązuje

System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 zapewnia spełnienie wymagań klientów jak również wszystkich naszych stron zainteresowanych i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów przez TRZUSKAWICA S.A. System umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować wiodącą pozycję na rynku oraz dostosować się do wymagań partnerów biznesowych TRZUSKAWICA S.A.

Dbamy o Środowisko

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015-09 w TRZUSKAWICA S.A. jest wspomaganiem działań związanych z ochroną środowiska oraz zapobieganiem zanieczyszczeniom środowiska. System Zarządzania Środowiskiem pozwala na zidentyfikowanie aspektów środowiskowych i oszacowanie wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne.

Wdrażając System Zarządzania Jakością i Środowiskiem  w TRZUSKAWICA S.A. mamy na celu:

 • usprawnienie działań i ciągłe doskonalenie Spółki oraz adaptację do zmieniających się warunków na rynku,
 • właściwy przepływ informacji w Spółce, poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju Spółki,
 • poprawę jakości wyrobów i usług,
 • identyfikację i optymalizację procesów produkcyjnych,
 • umożliwienie zbierania danych i podejmowania na ich postawie decyzji strategicznych dot. rozwoju Spółki,
 • spełnienie wymagań prawnych i innych,
 • ograniczenie szkodliwych emisji do powietrza,
 • racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
 • nieustający proces doskonalenia Spółki poprzez uruchomienie działań korygujących, zapobiegawczych oraz doskonalących,
 • poprawę konkurencyjności i wizerunku firmy na rynku,
 • zwiększenie zaufania aktualnych i przyszłych klientów oraz partnerów biznesowych TRZUSKAWICA S.A.

Obowiązujące Polityki

TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna w ramach prowadzonej Polityki Jakości i Środowiska zapewnia dostarczanie wyrobów zgodnych z wymaganiami obowiązujących norm oraz spełniających wymagania i oczekiwania Klientów.

Aspekty Środowiskowe

W TRZUSKAWICA S.A. zidentyfikowano następujące znaczące aspekty środowiskowe:

Zakład Sitkówka:

emisje podczas wypału wapna:

 • SO2
 • CO
 • CO2
Zakład Kujawy

emisje podczas wypału wapna:

 • pyłu
 • SO2
 • NO2
 • CO
 • CO2
 • TOC
 • metali

System Zarządzania Energią

pierwszeństwo zobowiązuje

Koszty energii, jej efektywność i wpływ na środowisko naturalne mają podstawowe znaczenie na całym świecie, w szczególności w sektorach przemysłu zużywających duże ilości energii. Dlatego konieczne jest podjęcie działań, które pozwalają na zmniejszenie kosztów energii, zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO2.

Ograniczamy emisję CO2
Wdrażając System Zarządzania Energią  zgodny z normą PN-EN ISO 50001:2012 w TRZUSKAWICA S.A. mamy na celu:
 • zmniejszenie kosztów poprzez zmniejszenie zużycia energii i uporządkowane podejście do identyfikacji, pomiaru i zarządzania zużyciem energii,
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych – spełnienie oczekiwań interesariuszy, a także wszystkich nałożonych wymagań zarówno teraz jak i w przeszłości,
 • zabezpieczenie dostaw energii – zrozumienie zagrożeń związanych z energią oraz identyfikacja obszarów firmy najbardziej na nie narażone,
 • innowacyjność – gospodarka nisko-emisyjna to stworzenie możliwości dla przyszłych nowych produktów i usług,
 • zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi oraz regulacjami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

TRZUSKAWICA S.A. planuje zmniejszenie rocznego zużycia energii na Mg wyrobu o ok. 2%.

Efektywność Energetyczna

Efektywność energetyczna, czyli po prostu oszczędzanie energii, to nie tylko sposób na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu produkcji energii, ale także realne źródło oszczędności. Oszczędzanie energii powinno polegać przede wszystkim na jej racjonalnym lub jak najbardziej optymalnym zużyciu, a nie na odmawianiu sobie podstawowych wygód takich jak ciepło w domu czy oświetlenie.

Oszczędzamy Energię

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Coraz częściej uświadamiamy sobie, że mniejsza produkcja energii to mniejsze zanieczyszczenie i zniszczenie środowiska naturalnego.

Aspekty Energetyczne

W TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka zidentyfikowano następujące znaczące aspekty energetyczne:

 • woda technologiczna
 • energia elektryczna
 • paliwo stałe
 • sprężone powietrze